ГОРИЗОНТ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ (сборник трудов, Алматы, 2018)

ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ КӨКЖИЕГІ ГОРИЗОНТ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ HORIZON OF SCIENCE AND EDUCATION 2018 Сборник Горизонт науки и обр (Алматы, 31.01.2018) УДК: 001 ББК 72 Ғ 96 ISBN 978-601-80732-0-5 Ғылым мен білім көкжиегі: Халықар. ғыл.-практ. конф. мат. жинағы (31 қаңтар 2018 ж., Алматы қ.) = Горизонт науки и образовании: Сб. мат-лов междунар. науч.-практ. конф. (31 января 2018 г., г. Алматы) = Horizon of Science and Education: The proceed. of intern. sc. pract. conf. (January 31, 2018, Almaty City). — Алматы: Таугуль-Принт, 2018. — 130 б. — Қазақша, русский, english. Жинақта қоғамдық және гуманитарлық, техникалық, ауыл шаруашылығы және ветеринарлық ғылымдардың түрлі салалары бойынша зерттеу материалдары келтірілген. Жинақ ғылыми қызметкерлер, докторанттар мен магистранттар (аспиранттар), педагогтар, мамандардың ғылыми және тәжірибелік қызығушылығын туғызады. Материалдар авторлардың мәліметтері бойынша жарияланып отыр. Жинақтың электронды нұсқасы «СмартДаму» ЖШС сайтында орналастырылатын болады. В сборнике представлены материалы исследований по разным отраслям общественной и гуманитарной, технической, сельскохозяйственной и ветеринарной науки. Сборник представляет научный и практический интерес для научных работников, преподавателей, докторантов и магистрантов (аспирантов), специалистов. Материалы публикуются в авторском изложении. Электронная версия сборника будет размещена на сайте ТОО «СмартДаму». The collection contains research materials on different sectors of humanitarian, social, technical, agricultural and veterinary sciences. The collection introduces scientific and practical…